Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku

Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://czerwiensk.naszabiblioteka.com zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej: 2013-11-20
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-07-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Patrycja Tietz-Piotrowicz, adres poczty elektronicznej mgbp_czerwiensk@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 321 90 46. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwieńsku mieści się przy ul. B. Chrobrego 2 w Czerwieńsku. Budynek posiada jedno wejście. Wejście znajduje się na tyłach budynku. Budynek nie posiada windy, nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących lub niewidomych. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej znajdują się na pierwszym piętrze budynku, na które prowadzą schody. Przy siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej nie ma miejsca parkingowego przeznaczonego dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

Nasza placówka

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny