W bibliotece działalnością na niwie naukowej zajmuje się mieszkaniec Czerwieńska – Daniel Koteluk. Absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Zielonogórskiego (2005 rok). Doktorat, pod kierunkiem Promotora prof. dra hab. Marka Ordyłowskiego poświęcony został Zjednoczonemu Stronnictwu Ludowemu w województwie zielonogórskim od 1950 do roku 1956. Laureat „VII Lubuskiego Wawrzynu Naukowego”. Uhonorowany wspomnianą nagrodą za najlepszą pracę naukową opublikowaną w województwie lubuskim w 2011 roku pt. „W nowych realiach. Wieś zielonogórska w latach 1945–1956”. W 2014 roku na podstawie tej rozprawy uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim stopień doktora habilitowanego w zakresie historii, specjalność: historia najnowsza Polski. Rok wcześniej ukazała się kolejna jego autorstwa książka pt. „Wizerunek kata w literaturze polskiej od XVI do XVIII wieku”. Współautor monografii Trzciela, Międzyrzecza oraz Czerwieńska. Zamieszczał artykuły m. in. w „Zeszytach Historycznych” (Paryż), „Zeszytach Wiejskich" (Łódź), „Roczniku Historycznym Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” (Warszawa) i „Biuletynie Instytutu Pamięci Narodowej” (Warszawa). Recenzent rocznika naukowego Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego „Studia Zachodnie”. Opublikował następujące teksty dotyczące dziejów biblioteki w Czerwieńsku: „Kult Józefa Stalina w świetle księgozbioru biblioteki w osadzie wiejskiej Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim w latach 1949–1956”, „Bibliotekarz Lubuski” 2012–2013, R. XVII–XVIII, s. 60–65; „Ideologizacja kultury wiejskiej na przykładzie biblioteki w Czerwieńsku w powiecie zielonogórskim w latach 1949–1956”, „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze” 2013, z. 5, s. 85–98; „<<Orędownicy kolektywizacji>> na podstawie księgozbioru biblioteki w osadzie wiejskiej Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim w latach 1949–1956”, „Studia Zachodnie” 2014, t. 16, s. 117–129; „<<Buchalteria wyzysku>>. Wizerunek <<kułaka>> na podstawie księgozbioru biblioteki w osadzie wiejskiej Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim w latach 1949–1956”, „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” 2014, nr 30, s. 127–135. Ukazał się też jego artykuł o książnicy w Płotach, tj. "<<Kuźnia socjalizmu>>. Bibloteka we wsi Płoty w województwie zielonogórskim w latach 1950–1956", „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze” 2015, z. 7, s. 218–229.