Uchwała Nr VI/22/15

Rady Miejskiej w Czerwieńsku

z dnia 25 lutego 2015 r.

 

 

w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej
w Czerwieńsku

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm[1].), art. 11 ust. 3, art. 19 ust. 2, art. 2, art. 8 ust. 2,  pkt. 2  ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. 2012, poz. 642 z późn. zm[2].), uchwala się:

 

STATUT

 

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwieńsku

 

 

  1. Przepisy ogólne

 

§ 1.

 

 

 Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku, zwana dalej ,,Biblioteką” działa na podstawie :

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach /Dz. U. t.j. z 2012 r. poz. 642 z późniejszymi zmianami/

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/Dz. U. t.j. z 2013 r. poz. 594
z późniejszymi zmianami/

3. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej/Dz. U. t.j. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami/

4. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. t.j. z 2013 r. poz. 885
z późniejszymi zmianami/

5. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości / Dz. U. t.j. z 2013 r., poz. 330 z późniejszymi zmianami/,

6. Niniejszego Statutu.

§ 2.

 

1. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Czerwieńsk.

2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej przez Burmistrza Czerwieńska, jako Organizatora.

3. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru instytucji kultury.

 

§ 3.

 

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki pełni Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Zielonej Górze.

 

§ 4.

 

Siedzibą Biblioteki jest miasto Czerwieńsk, 66-016 Czerwieńsk, ul. B. Chrobrego 2, a obszarem działania Gmina Czerwieńsk.

 

§ 5.

 

1. Biblioteka używa podłużnej pieczęci zawierającej napis Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku, 66-016 Czerwieńsk, ul. B. Chrobrego 2.

2. Filie używają pieczęci podłużnych:

a/ Filia Biblioteczna w Płotach

b/ Filia Biblioteczna w Nietkowie

c/ Filia Biblioteczna w Nietkowicach

d/ Filia Biblioteczna w Leśniowie Wielkim

 

  1. Cele i zadania biblioteki

 

§ 6.

 

Celem Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury, pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.

 

§ 7.

 

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.

2. Obsługa użytkowników, bezpłatne udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

3. Prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu ogólnoświatowego dorobku kulturalnego.

4. Sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad filiami i punktami bibliotecznymi w mieście
i gminie, udzielenie im pomocy w zakresie prowadzenia statystyki, pomoc w sprawach dotyczących organizacji i kontroli księgozbiorów, ich selekcji i opracowania, udostępniania i popularyzacji,
a także szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników.

5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajaniu potrzeb oświatowych kulturalnych mieszkańców gminy.

 

 

III. Organy Biblioteki i jej organizacja.

 

§ 8.

 

1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.

2. Do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli w imieniu Biblioteki upoważniony jest jej Dyrektor.

 

§ 9.

 

 

1. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Czerwieńska, w trybie określonym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Biblioteki jest Burmistrz Czerwieńska.

 

 

 

§ 10.

 

1. Do zadań dyrektora należy realizacja celów i zadań Biblioteki, a zwłaszcza: ustalanie głównych kierunków działalności, kierowanie bieżącą działalnością, dysponowanie środkami określonymi w planie działalności oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

ustalanie zasad i warunków korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz innych usług Biblioteki.

2. Dyrektor Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników Biblioteki, którymi są pracownicy służby bibliotecznej oraz pracownicy administracji obsługi.

3. W Bibliotece zatrudnia się:

- pracowników służby bibliotecznej zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi, określonymi

odrębnymi przepisami,

- pracowników administracyjnych oraz obsługi.

- innych pracowników w zależności od potrzeb wynikających z zadań i działalności biblioteki.

 

§ 11.

 

1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów przydatne w środowisku.

2. Biblioteka prowadzi swoje filie:

a/ Filia Biblioteczna w Płotach,

b/ Filia Biblioteczna w Nietkowie,

c/ Filia Biblioteczna w Nietkowicach,

d/ Filia Biblioteczna w Leśniowie Wielkim,

e/ Punkt Biblioteczny w Sycowicach.

3. Zakresem działania filii bibliotecznej jest: upowszechnianie czytelnictwa, prowadzenie wypożyczalni i czytelni, prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej.

 

§ 12.

 

  1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora.
  2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin nadawany przez Dyrektora.

 

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

 

§ 13.

 

1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2.Źródłem finansowania Biblioteki są:

a/ coroczna dotacja udzielana przez Gminę,

b/ darowizny i zapisy od osób fizycznych i prawnych,

d/ wpływy, o których mowa w § 15,

e/ inne źródła.

3. Biblioteka posiada odrębny rachunek bankowy.

4. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej określają

odrębne przepisy.

§ 14.

 

1. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki odpowiadające jej zadaniom.

2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie należącym do niej majątkiem na zasadach określonych
w odrębnych przepisach, z tym, że majątek ten może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych Biblioteki.

 

§ 15.

 

1. Usługi Biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.Biblioteka może pobierać opłaty za:

a/ usługę ksero, wydruk dokumentu;

b/ niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych (książek, broszur, artykułów, gazet),

c/ uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt. a, nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.

4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 ustala się w Regulaminie Biblioteki.

 

§ 16.

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

 

§ 17.

 

 

1. Dyrektor Biblioteki w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej o procedurze uchwalenia budżetu przedkłada Burmistrzowi Czerwieńska projekt planu finansowego Biblioteki na rok następny.

2. Dyrektor Biblioteki składa Burmistrzowi roczne sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej za rok ubiegły w określonym przez niego terminie.

 

§ 18.

 

1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie

przepisy ustawy o bibliotekach oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej.

 

V Postanowienia końcowe

 

§ 19.

 

Traci moc uchwała:

a/ nr 218/XXVI/2001 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2001 roku, w sprawie wyłączenia z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej i nadania jej statutu,

b/ nr 117/XVI/04 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 września 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyłączenia z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i rekreacji Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej i nadania jej statutu.

 

§ 20.

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

 

§ 21.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały spowodowana jest potrzebą dostosowania zapisów statutu Biblioteki do obecnie obowiązującego prawa i orzecznictwa. Zmiany te polegają na uzupełnieniu statutu o postanowienia dotyczące określenia zasad powoływania organów opiniodawczo-doradczych oraz usunięciu zapisów statutu odwołujących się do nieobowiązującej już ustawy o finansach publicznych i zastąpieniu zapisami zgodnymi z obecnie obowiązującą ustawą (Dz. U. z 2013 r. poz. 885). Obowiązek zmiany lub uzupełnienia niektórych postanowień statutu nakłada również ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z póź. zm.) i ustawa o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z póź. zm.).
W związku z tym, że na przestrzeni ostatnich lat zmieniła się linia orzecznictwa dotycząca zapisów statutowych, bardziej racjonalne wydaje się uchwalenie nowego Statutu Biblioteki dostosowanego do aktualnych wymogów, zamiast wprowadzania kolejnych zmian w „starym” statucie.[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072,

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 829.