REGULAMIN MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZERWIEŃSKU

 

§ 1

1. Z Biblioteki mogą bezpłatnie korzystać wszyscy mieszkańcy gminy.

2. Przy zapisie należy:

a) okazać dowód osobisty,

b) wypełnić czytelnie kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.

3. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

4. Czytelnik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, pracy lub szkoły.

5. W czasie gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z Biblioteki.

§ 2

Osoby, które nie są stałymi mieszkańcami miasta, wsi nie mogą korzystać z wypożyczalni, natomiast mogą korzystać z księgozbioru podręcznego.

 

§ 3

 

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stale pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki.

 

§ 4

1. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 6 książek.

2. Książki beletrystyczne wypożycza się na okres 30 dni; naukowe i popularno – naukowe na okres 60 dni.

3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania.

4. Książkę, której nie ma w księgozbiorze, Biblioteka może sprowadzić z innej placówki bibliotecznej (filii).

§ 5

Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.

§ 6

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek. Zauważone przed ich wypożyczeniem uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki.

3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest zapłacić pięciokrotną wartość antykwaryczną książki oraz koszty oprawy. W razie zagubienia jednego woluminu książki wielotomowej czytelnik reguluje należność za całość dzieła, przy czym nie nabiera praw własności do jego pozostałych tomów.

4. Za uszkodzenie książki czytelnik winien zapłacić odszkodowanie. Wysokość odszkodowania ustala dyrektor Biblioteki.

§ 7

1. Za przetrzymywanie książek ponad określony termin czytelnik otrzymuje upomnienie.

2. Jeżeli czytelnik mimo wysłanych upomnień odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 8

 

Realizując obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku, przekazuje do wiadomości i stosowania następujące informacje:
1. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna , 66-016 Czerwieńsk, ul. B. Chrobrego 2, NIP: 973 078 27 06, (dalej również jako ,,ADO”-Administrator Danych Osobowych).
2. Jak możesz się z nami skontaktować?
Z ADO można skontaktować się telefonicznie pod nr: 68 321 90 46, w drodze korespondencji elektronicznej: mgbp_czerwiensk@wp.pl lub z inspektorem ochrony danych (IOD) pod nr telefonu 68 321 90 46, pod adresem e-mail: iod_ mgbpcz@wp.pl lub pisemnie pod adresem: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, ul. B. Chrobrego 2, , 66-016 Czerwieńsk.
3. Jaki rodzaj Państwa danych osobowych przetwarzamy?
Biblioteka przetwarza następujące dane:
- imię i nazwisko;
- imiona rodziców
- data urodzenia
- numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego
- adres zamieszkania (stały i do korespondencji)
- adres e-mail
- dane osobowe opiekuna w przypadku zapisu osoby niepełnoletniej
- w przypadku cudzoziemca numer i data ważności karty pobytu

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?
ADO przetwarza dane osobowe, które są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach:
związanych z obsługą biblioteczną (zapisem użytkownika, udostępnianiem, wypożyczaniem i zwrotem materiałów bibliotecznych). Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich zmiany, modyfikacji oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przez ADO.
5. Kto może zapoznawać się z Państwa danymi osobowymi?
Odbiorcami danych osobowych są pracownicy ADO. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ADO przy realizacji świadczeń wynikających z umowy powierzenia, zwłaszcza w celach modyfikacji i reinstalacji cyfrowych systemów bibliotecznych lub w celach windykacyjnych.
6. Przez jaki czas przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu.
• dane znajdujące się na papierowych kartach zobowiązań lub kartach aktualizacyjnych oraz na innych nośnikach przechowywane są przez okres korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
7. W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?
ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.
8. Jakie są uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych?
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Czy musicie Państwo podać swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie świadczenie usług korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
10. Informacje dodatkowe
• ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Państwa prawa.
• ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

 

 

                                                                                                   Dyrektor

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

w Czerwieńsku

Bożena Tietz